Recent Post

Phù hiệu xe nội bộ

Phù hiệu xe nội bộ

Căn cứ theo Thông tư 63/2014/TT-BGTVT có quy định về việc vận tải người nội bộ, tất cả các đơn vị có xe tư 16 chỗ chở nên không kinh doanh vận tải mà sử dụng xe để vận chuyển cán bộ, công nhân viên hoặc học sinh sinh viên của đơn vị mình đều phải làm phù hiệu "XE NỘI BỘ".
Copyright © 2012 Luật trang bình- doanh nghiệp, vận tải All Right Reserved
Back To Top